Д ж о р д ж
У э й н :
К а к
д е л а ,
Г ё р л
Д ж о р д ж ?
Б о й
Д ж о р д ж :
П р о с т о
п о т р я с а ю
щ
е !
А
т ы
- т о
к а к ,
Г ё р л
Д ж о р д ж ?
Д
. У . :
О т л и ч н о .
К
с т а т и
,
о т к у д а
у
т е б я
т
а
-
к о е
и м я ?
Б Д
. :
В н а ч а л е ,
к о г д а
я
о с н о в а л
C u l t u r e
C l u b ,
м ы
с д е л а л и
н е с к о л ь к о
ф
о т о г р а ф
и й ,
ч т о б ы
п о к а з ы
в а т ь
в
к о м п а н и я х
з в у к о з а п и с и .
И
н а
в с е х
ф
о т о г р а ф
и я х
я
б ы л
п о х о ж
н а
д е в у ш к у .
В
т е
в р е м е н а
м н е
х о т е л о с ь
в ы г л я д е т ь
ж е н -
с т в е н н о .
И
к о г д а
н а ш
б а р а б а н щ и к
Д ж о н
с т а л
р а з н о с и т ь
э т и
ф
о т о г р а ф
и и ,
в с е
с п р а -
ш и в а л и :
" А
э т о
ч
т о
з а
д е в ч о н к а ? ”
Я
т о г д а
о ч е н ь
л ю б и л
р э г г и ,
а
т а м
у
в с е х
т а к и е
и м е -
н а ,
к а к
К и н г
А й з е к
и л и
П а п а
В и з л
и
т
.
п .
Т а к
ч т о
э т о
и м я
к а к
б ы
с м е с ь
д в у х
у в л е ч е -
н и й
-
р э г г и
и
а н д р о г и н н о с т ь ю .
Д
. У . :
П о х о ж
е ,
т ы
б ы л
п е р в ы м
т р а н с в е с т и -
т о м
,
с т а в ш
и м
п о п - з в е з д о й .
Б Д
. :
О ч е н ь
м
о ж
е т
б ы
т ь ,
е с л и
н е
с ч и т а т ь
Д э в и д а
Б о у и
и
Л
и
т т л
Р и ч а р д а .
П р а в д а ,
к а ж -
д ы й
с л е д у ю щ и й
и д е т
ч у т ь
д а л ь ш е .
Р у
П о л
п о ш е л
ч у т ь
д а л ь ш е ,
ч е м
я .
Н о
я ,
н а в е р н о е ,
в с е - т а к и
б ы л
п е р в ы м ,
п о
к р а й н е й
м е р е ,
я
п е р в ы й
о б ъ я в и л
о б
э т о м
н а
в с ю
с т р а н у .
Д
. У . :
Э
т о
т о ч н о .
Н а
ц е р е м о н и и
в р у ч е н и я
Г р э м м и
в
1 9 8 3 - м
г о д у
т ы
с к а з а л Г А м е р и к а
з н а е т
т о л к
в
т р а н с в е с т и т а х ” .
П о г о в о р и м
о
с к р о м н о с т и ?
Б Д
. :
Н у .
. .
Н а д о
ж е
з н а т ь
с в о и х
г е р о е в .
Д
. У . :
Т ы
с к а з а л
к а к - т о ,
ч т о ,
у в и д е в
Д э в и д а
Б о у и ,
р е ш и л
с
т а
т ь
п о п - з в е з д о й .
Б Д
. :
Э
т о
н е
т о л ь к о
Б о у и .
П е р в о й
б ы л а
Ш
и р -
л и
Б э с с и .
М о я
а в т о б и о г р а ф
и я
н а ч и н а е т с я
Б Д
. :
О н
п р о д а в а л с я .
Н е
т а
к
,
к а к
C u l t u r e
C l u b ,
н о
п р о д а в а л с я .
Д
. У . :
Н а
" C r y i n g
G a m
e ”
т ы
с о т р у д н и ч а л
с
P e t
S h o p
B o y s .
Я ,
н а п р и м е р ,
п р о с т о
п р е к л о н я ю с ь
п е р е д
Н е й л о м
Т е н н а н т о м
.
О н
б о л ь ш о й
м о л о -
д е ц .
Б Д
. :
О н
п р о с т о
у м н и ц а ,
а
э т о
б о л ь ш а я
р е д -
к о с т ь
в
м у з ы к е .
С е й ч а с
о н и
р а б о т а ю
т
н а д
с о б с т в е н н ы м
а л ь б о м о м ,
н о
м ы
г о в о р и л и
о
с о -
т р у д н и ч е с т в е .
Т а к
ч т о ,
т а м
б у д е т
в и д н о .
Д
. У . :
Т ы
у ж е
ж а л о в а л с я ,
ч
т о
т е б я
п о м н я т
” н е
з а
т о " .
А
ч т о
т ы
с е й ч а с
д у м а е ш ь
п о
э т о м
у
п о в о д у ?
Б Д
. :
М н е
к а ж
е т с я ,
л ю д и
п о м
н я т
э т у
и
с т о -
р и ю
с
г е р о и н о м ,
н о
н е
п о м
н я т
р а д о с т н ы
х
м о -
м
е н т о в .
Д
. У . :
А
к а к
т ы
с л е з
с
г е р о и н а ?
Б Д
. :
П е р в ы й
р а з
я
п ы
т а л с я
с л е з т ь
в
д о м е
Р и ч а р д а
Б р э н с о н а
( о с н о в а т е л я
V i r g i n
R e c o r d s )
с
п о м о щ ь ю
М э г а
П а т т е р с е н а ,
к о т о р ы
й
б у д -
т
о
б ы
п о м о г
с л е з т ь
П
и
т у
Т а у н ш е н д у
и
Э р и -
к у
К л э п т о н у .
Н о
м н е
н е
п о м о г л о .
В т о р о й
р а з
я
с л е з а л
у ж е
д о м а .
В
т е ч е н и е
т р е х
м е с я ц е в
я
к р у г л о с у т о ч н о
б ы л
п о д
п р и с м о т р о м
д в у х
м е д -
с е с т е р .
Н а
э
т о
т
р а з
п о л у ч и л о с ь .
Д
. У . :
К
т о
- т о
в е д ь
у м е р
о
т
п е р е д о з а
у
т е б я
в
д о м е .
К а к
т ы
э т о
п е р е ж и л ?
Б Д
. :
Н а
э
т о
т
в о п р о с
м н е
н е
х о ч е т с я
о т в е -
ч а т ь ,
п о т о м
у
ч т о
э т о
к а с а е т с я
м н о г и х
л ю -
д е й ,
к о т о р ы
х
я
н е
х о ч у
з а д е в а т ь .
Е д и н с т в е н -
н о е
ч
т о
я
м о г у
с к а з а т ь ,
э т о
т о
,
ч т о ,
к о г д а
э т о
с л у ч и л о с ь ,
б ы л
п о д н я т
т а к о й
ш у м ,
ч
т о
у
м е н я
д а ж е
н е
б ы л о
в о з м о ж н о с т и
о п л а к а т ь
с м е р т ь
М а й к л а ,
п о т о м
у
ч
т о
в
н е й
о б в и н и л и
м е н я .
А
о н
б ы л
м о и м
д р у г о м .
И
я
у в е р е н :
б у д ь
о н
с е г о д н я
с
н а м и ,
о н
б ы
в з я л
н а
с е б я
в с ю
о т в е т с т в е н н о с т ь
з а
т о
,
ч т о
с
н и м
с л у ч и -
л о с ь .
М н е
т я ж
е л о ,
ч т о
я
н е
с м о г
п о г о в о р и т ь
U
V.
Cl
ЧУ
(*Ч
UniCpUlO.
ЧУИи
VLIu'lU
с л и ш к о м
о з а б о ч е н а
т е м
,
ч т о б ы
с
п о м о щ ь ю
х и щ н ы х
а д в о к а т о в
Z D
в ы
т я н у т ь
и з
м е н я
д е н ь г и .
Т о ,
ч
т о
с л у ч и л о с ь ,
к о н е ч н о ,
н а в с е г д а
о с т а н е т с я
с о
м н о й .
Д
. У . :
Д а в а й
с ы г р а е м
в
э т у
и д и о т с к у ю
и г р у :
я
н а з ы в а ю
и м я ,
а
т ы
г о в о р и ш ь
т о
,
ч т о
т е б е
с р а з у
п р и х о д и т
н а
у м .
. .
Э
л
т о н
Д ж
о н .
Б Д
. :
М н е
н р а в и т с я
Э л т о н
Д ж о н .
Я
с
н и м
в с т р е ч а л с я
т о л ь к о
д в а
и л и
т р и
р а з а ,
и
м н е
п о к а з а л о с ь ,
ч т о
о н
о ч е н ь
п р и з е м л е н н ы й
ч е л о в е к .
О н
з н а е т ,
ч т о
к
ч е м у .
О н
н а с т о я щ
и й
в у а й е р и с т .
К а к - т о
я
о б е д а л
с
н и м ,
и
о н
в с ю
д о р о г у
р а с с п р а ш и в а л
м е н я
о
Д ж о р д ж е
М а й к л е .
Д
. У . :
К а к
н а с ч е т
Б о н о ?
Б Д
. :
О н
о т л и ч н ы й
а р т и
с т .
З а м е ч а т е л ь н ы е
п е с н и .
Н о
м н е
б о л ь ш е
п о
д у ш е
и х
б а р а б а н щ и к
Л а р р и
( М а л л е н
м л . ) .
Д
. У . :
О
Б о ж е ,
и
м н е !
Б Д
. :
Я
у ж е
ц е л у ю
в е ч н о с т ь
м е ч т а ю
с
н и м
п о з н а к о м и т ь с я .
К а к - т о
я
д а в а л
и н
т е р в ь ю
в
И р л а н д и и
и
с к а з а л ,
ч т о е с л и
Б о н о
"still
h a s n ’t
f o u n d
w h a t
h e ’s
l o o k i n g
fo r",
е м у
с т о и т
п о -
и с к а т ь
за
б а р а б а н н о й
у с т а н о в к о й .
Д
. У . :
Т е п е р ь
М а д о н н а .
Б Д
. :
М а д о н н а
о ч а р о в ы
в а е т
и
р а з д р а ж а е т
о д н о в р е м е н н о .
М н е
н р а в и т с я
е е
п а -
р и к
в
к л и п е
" R a i n ” .
О ч е н ь
п о х о ж
н а
м о й
в
" C r y i n g
G a m
e ” .
О н а
у ж е
н е
п е р в ы й
р а з
э т о
д е л а е т
-
т а с к а е т
м о и
и д е и .
Д
. У . :
Ч
т о
е щ е
о н а
с т а щ
и л а ?
Б Д
. :
Н у ,
н а п р и м е р ,
в и д е о
" T h i s
U s e d
Т о
B e
М у
P l a y g r o u n d ”
-
э т о
к о п и я
м о е г о
к л и п а ,
с д е л а н н о г о
Ж
а н о м
- Б а т и с т о м
М о н д и н о
н а
п е с н ю
" Т о
B e
R e b o r n ” .
К о п и я
п л о х а я
-
я
в
с в о е м
к л и п е
в ы г л я ж у
б о л е е
р о с к о ш н о .
Ж
а н - П о л ь
Г о т ь е ,
к о г д а
п о -
с м о т р е л
е е
к л и п ,
п о з в о н и л
м н е
и
г о в о р и т :
т ы
у в и д и ш ь
э т о
-
у п а д е ш ь
в
о б -
м о р о к .
О н
д а ж е
с к а з а л
е й
о б
э т о м
,
а
о н а
с д е л а л а
в и д ,
ч
т о
н е
п о н и м а е т ,
о
ч е м
и д е т
р е ч ь .
Н о
п о с л у ш
а й т е ,
р е б я т а ,
т а р а к а н
н е
п р о п о л з е т
у
н е е
в
д о м е
б е з
р а з р е ш е н и я .
Д
. У . :
О с т о р о ж
н е е .
М а д о н н а
н е
л ю
б и т ,
к о г д а
о
н е й
г о в о р я т
г а д о с т и .
О н а
м
о ж
е т
в р е з а т ь
т е б е
п р и
в с т р е ч е .
К а к
М а р к и
М а р к у .
Б Д
. :
Д а
о н а
п р о с т о
х о т е л а
п е р е с п а т ь
с
н и м ,
в
о
т
и
в р е з а л а .
Э
т о
п о л о в о е
в о з б у ж д е н и е .
М а д о н н а
в о с х и щ
а е т
м е -
\
н я ,
м н е
н р а в и т с я ,
ч т о
о н а
д е л а е т ,
н о
в
т
о
ж е
в р е м я
о н а
^
к
м
о ж
е т
с и л ь н о
д
о с т а т ь .
у
V
Д
. У . :
Н о
у
в а с
с
н е й
м н о г о
о б щ
е г о .
В ы
о б а
р а б о т а л и
г а р д е -
^
В
р о б щ и к а м и .
Т ы
-
в
к л у б е ,
о н а
-
в
р е с т о р а н е .
Б Д
. :
Э
т о
т о ч н о .
Я
д а ж
е
п р и в о р о в ы
в а л
и з
к а р м
а н о в .
1
//
О н и
н и к о г д а
н е
п л а т и л и
м н о г о ,
п р и х о д и л о с ь
в ы к р у ч и в а т ь с я .
I
V
,
••
Д у м а ю ,
и
о н а
т а к
д е л а л а .
В
Д
. У . :
А
е щ е
к е м
т ы
р а б о т а л ?
В
Щ
Б Д
. :
П о м о щ н и к о м
п р о д а в ц а
в
б о л ь ш о м
с у п е р м а р к е т е ,
п о -
®
с ы л ь н ы м .
Д
. У . :
П р и з н а й с я ,
т ы
и с п ы т ы в а е ш ь
п о т р е б н о с т ь
в
п о с т о я н -
н о м
и н т е р е с е
к
с в о е й
п е р с о н е ?
Б Д
. :
М н е
н р а в и т с я
в н и м а н и е ,
к о г д а
е г о
х о ч у .
А
е с л и
я
е г о
н е
х о ч у
-
з н а ч и т
н е
х о ч у .
Х о р о ш
о
б ы
т а к
в с е г д а
и
б ы л о .
предыдущая страница 37 ПТЮЧ 1995 06 читать онлайн следующая страница 39 ПТЮЧ 1995 06 читать онлайн Домой Выключить/включить текст