П Р О П А С Т Ь
Г м
Т Г я
с н
о
е
А Є И О , н е
м о г и и
ж
е
м
ы
е е
Р
П О Р О Ш О К
с т е р е т ь *
*
- - Г Л
Я
Н
У
.
Ч
т о
Т А М
і і ^ і п о д К ^ О в А Т ^ С ^
^ Г ^ В А Й у *
Щ
+ Ж
\ 1 ^ п ,А в А * 1 Й Я й ', .
Г О
Л
О
М
М
А
Т
-
Р А С е .
К У А * Г
Х ^ О Л е И А С Ь
. ^ а п р о р г ы н я
> У Н А 8 Є р « о
“ - м
С &
А
А
и
-
\ < Л А С Ь
К р о в а т ь ,
/ д е р ж
и г е ^
' е
г
о
к р е п к о .
Это прише-
лец СВЫ-
V
ш
е
у
• к
р
е
п
к
о
с е
я
ж
Ч
т е
]
е
г о
. т
е
п
е
р
ь
о н
н е >
д о л ж е н
У М Т И '^ Т .
ч е г о ? / А
Н
У
- К
А
0 Т -
п у
с
т
и
г е
.
/ С Г И - ^ А Ш І
/Предок.
Н
А
Ш
П
Р А -
К
у
р
.
т
е
-
п е р ь
В
С
Є
Г
Д
А
,
1
суА е^
ПРОПУСК
П с У Д А Я
ПРОВА - 1
И И В А Ю С
*>?.
. Но Я,
К А Ж Є Т С Я , с л ы ш у /
, е г о г о л о с ,
А
д о р о г о й ]
К
У
Д
А
Т
Ы
П Р О В А Л И Л С Я ^
с т о й /
п р е д ъ я в и
п
р
о
п
у
с
к
п о м о г и ,
К
А
К
О
Й
„ Ы ц е п р о п у с к
г л
у
п
ы
й
и
о
с
к
п
? / / г г
о
! К А К
В А С
т
у
г
^
м
н
о
г
о
,
к
д
к
и
е
е
ы
н е ж
н ы
е И Л
А
С А М
и
\
е -у д е ш ^
М О И Л А
\ т а
г а
і
предыдущая страница 137 ПТЮЧ 1997 07 читать онлайн следующая страница 139 ПТЮЧ 1997 07 читать онлайн Домой Выключить/включить текст