Ф о т о : С е р г е й С е р г е е в
цщ~,
п р о х о д я щ а я к а ж д ы й г о д в
н о н ц е с е н т я б р я , н а э т о т р а з
б ы л а о д н о й и з с а м ы х
ш у м н ы х и п а ф о с н ы х . Ч т о
в п о л н е п о н я т н о - Л о н д о н в
м о д е , а л о н д о н с н и е
д и з а й н е р ы д и н т у ю т и д е и
в с е м у м и р у . У с п е х J o h n
G a llia n o и A l e x a n d e r M c Q u e e n
э т о д о к а з а л , т е п е р ь о ч е р е д ь
з а н о в ы м ф а в о р и т о м J u l i a n
M c D o n a ld . Н о в А н г л и и
с у щ е с т в у е т е щ е б о л е е
с в е ж и й э ш е л о н , к о т о р ы й н а с
и з а и н т е р е с о в а л . В в е р х у -
B e lla F r e u d , с п р а в а - A n t o n i o
B e r a r d i . М о д н и к и , з а п о м н и т е
э т и и м е н а .
предыдущая страница 15 ПТЮЧ 1997 11 читать онлайн следующая страница 17 ПТЮЧ 1997 11 читать онлайн Домой Выключить/включить текст